Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest wojewódzki urząd pracy, do którego został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej urzędu, do którego został złożony wniosek lub pisemnie na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy inspektora podany na stronie internetowej urzędu lub pisemnie na adres siedziby administratora
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH Imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanego do wojewódzkiego urzędu pracy wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i art. 6 ust. 1 lit. e RODO
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym)
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia rozliczenia się przez pracodawcę z otrzymanych środków Funduszu lub do dnia zakończenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń i jego realizacji