Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: HM Serwis Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Bogusława X 1, p. 3, pok. 13, 70-440 Szczecin
 2. Kontakt do Koordynatora Ochrony Danych Osobowych: Paweł Danilewicz, tel.: +48 91 484 0754, e-mail: rodo@hmserwis.pl ,  HM Serwis Group Sp. z o.o., ul. Bogusława X 1, p. 3, pok. 13, 70-440 Szczecin.

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h RODO oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.
 2. W HM Serwis Group z o.o. z siedzibą w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe (dane szczególnych kategorii) w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 3. Dane osobowe pozyskane są od: klientów, kontrahentów, osób trzecich i organów publicznych w zależności od realizowanych celów.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy współadministrowania bądź powierzenia przetwarzania danych. W szczególności odbiorcami danych mogą być: kontrahenci, podmioty świadczące pomoc prawną lub obsługę księgową, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), ZUS, US.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, bądź też do upływu okresu niezbędnego do realizacji celu dla jakiego wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.
 6. Na zasadach określonych w RODO,  w zakresie danych osobowych Pani /Pana dotyczących, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
 • prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczących archiwizacji.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest klient, kontrahent.
 3. Dane niepozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, mogą obejmować dane zwykłe i dane szczególnych kategorii.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy użyciu systemu informatycznych, jednakże decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyczny, w tym dane nie będą profilowane.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.