Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań. Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany RODO).

Administrator Danych i Koordynator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych jest HM Serwis Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Bogusława X 1, p. 3, pok. 13, 70-440 Szczecin

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Koordynatora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e- mail:  rodo@hmserwis.pl lub listownie na adres na podany, jako adres siedziby firmy. Powyższy adres służy również do realizacji Państwa praw wynikają z RODO.

Bezpieczeństwo Danych

Aktualnie stosujemy sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne, tak, aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych. Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących celach przetwarzania:

  • Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach HM Serwis Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Bogusława X 1, p. 3, pok. 13, 70-440 Szczecin przetwarzamy celem zawarcia i realizacji umowy. Dane przechowujemy przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obwiązujących przepisach prawa.

  • Korespondencja

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel.

  • Informacje o pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy na podstawie obowiązujących przepisów w tym przepisów: Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, , Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz wyrażonym nam zgodom. W przypadku niezakwalifikowania się do dalszego etapu rekrutacji, dane zostają usunięte, po zakończenia rekrutacji, chyba, że wyraziliście Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie Waszych danych w przyszłych rekrutacjach. Ostateczny termin usunięcia tych danych to czas zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej. W każdym momencie możecie też Państwo wnioskować o usunięcie Waszych danych z naszej bazy danych. Dane pracowników przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wynikających np. z: Ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

INFORMACJA O ODBIORCACH

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym Administratorom, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom Administratora na podstawie umów współadministrowania lub powierzenia przetwarzania danych, biurom księgowym, urzędom pocztowym, podmiotom doręczającym przesyłki, podmiotom świadczącym pomoc prawną na rzecz Administratora, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.